1394/10/02 - 14:14

نرم افزارهای توجه  و حافظه
MAGIC ,CHILD PLAY ............

تجهیز مرکز به نرم افزار نوین تقویت توجه و حافظه

1394/09/16 - 14:14

اطلاعیه مرکز مشاوره فرشته

خدمات مرکز

1394/09/16 - 14:14

استعداد یابی کودکان و نوجوانان

استعدادیابی کودک و نوجوان با استفاده از آزمونهای هوشی

1394/09/16 - 14:14

لینک تلگرام مرکز مشاوره کودک و نوجوان

me/joinchat/Bpjk0AJXG2D-pvBU0

1394/09/16 - 14:14

تخفیف ویژه برای دانشجویان

ارایه خدمات مشاوره ای برای دانشجویان دانشگاه مازندران