دانشجویان گرامی برای دانلود مقالات بر روی عنوان آن کلیک نماپید.

۱-  اثر مداخله هاي نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدايي دچار نارساخواني تحولي نوع زبان شناختي. (دانلود)

۲-
تعيين عوامل اختلالهاي هيجاني موثر بر نارساخواني دانشآموزان مقطع ابتدايي. (دانلود)


۳- اثربخشي راهبردهاي خودنظم دهي بر كاهش خطاهاي املايي دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتن. (دانلود)

4-بررسي نقش راهبردهاي شناختي و انگيزشي در پيشرفت تحصيلي و كاهش مشكلات روان شناختي دانشجويان. (دانلود)

5- نقش پردازش گر كلمه همراه با راهبردهاي خود پرسشي بر بهبود مشكلات املاي دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتن در مقطع ابتدايي . (دانلود)

6- اضطراب رياضي . (دانلود)

7- بررسي رابطه جدايي هاي موقت روزانه مادر _ كودك باشكل گيري دلبستگي و مشكلات رفتاري كودكان. (دانلود)

8- بررسي رابطه نشانه هاي مرضي مادر باشكل گيري دلبستگي و مشكلات رفتاري / اجتماعي كودكان پيش دبستاني. (دانلود)

9- شيوع اختلال بيش فعالي _ كم توجهي در گروهي از دانشجويان. (دانلود)

10-اثربخشي آموزش حل مساله شناختي- اجتماعي بر بهبود روابط بين فردي تغيير رفتارهاي اجتماعي و ادراك خودكارآمدي دانش آموزان مبتلا به ناتوانايي يادگيري. (دانلود)

11- اختلال هاي يادگيري در رياضيات. (دانلود)

12- موسيقي و اختلال يادگيري رياضي. (دانلود)

13- نكته هاي كاربردي براي آموزش دانش آموزان با اختلال يادگيري (اختلال در خواندن، نوشتن و ديكته). (دانلود)

14-نقش هنر درماني در سازگاري تحصيلي، اجتماعي و هيجاني كودكان داراي اختلال يادگيري. (دانلود)

15- وظايف والدين كودكان داراي اختلال يادگيري. (دانلود)

16- در آمدي بر طرتحي بازي هاي آموزشي- رايانه اي با رويكرد زبان شناختي در حيطه اختلالات ويژه يادگيري. (دانلود)

17- كاربرد محيط هاي مجازي براي دانش آموزان با مشكلات يادگيري. (دانلود)

18-تحليل رابطه بين اختلالات يادگيري و اختلالات زبان در دانش آموزان مقطع ابتدايي. (دانلود)

19- مقايسه كودك آزاري بين كودكان عادي و كودكان داراي اختلال يادگيري در مقطع ابتدايي. (دانلود)

20-بررسي مقايسه اي عملكرد مسير وابران شنوايي بين دانش آموزان هنجار و مبتلا به اختلال يادگيري 10-7 سال با استفاده از مهار گسيل هاي صوتي گوش. (دانلود)

21-مقايسه ي پتانسيل هاي برانگيخته ميان‌رس شنوايي در كودكان مبتلا به اختلال يادگيري و هنجار12-7 سال. (دانلود)

22- بررسي تاثير اختلال يادگيري بر مهار دگرسويي گسيل هاي صوتي گوش در دانش آموزان دبستاني. (دانلود)

23- بررسي مقايسه توجه شنيداري در دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري و عادي 9-7 ساله. (دانلود)

24- بررسي مقدماتي تاثير آموزش درك شنيداري بر توانايي خواندن دانش آموزان دختر 9-8 ساله نارساخوان. (دانلود)

25- نقص پردازش زماني شنوايي در كودكان مبتلا به نارساخواني- نارسانويسي. (دانلود)

26- تعيين نقطه برش آزمون ناميدن خودكار سريع در كودكان به‌خوان و نارسا‌خوان. (دانلود)

27- تاثير آموزش كاركردهاي اجرايي بر عملكرد رياضيات و خواندن دانش‌آموزان دبستاني با توانيهاي يادگيري ويژه. (دانلود)

28- مقايسه اثربخشي سه شيوه آموزش مستقيم، آگاهي واج شناختي و تركيبي بر كاهش مشكلات املاي دانش‌آموزان دبستاني. (دانلود)

29- مقايسه توانايي‌هاي هماهنگي ديداري- حركتي، دقت و توجه، هوش، اختلالات يادگيري و اختلالات رفتاري كودكان نارس و عادي. (دانلود)

30- مقايسه توجه پايدار به محرك شنيداري و ديداري در كودكان مبتلا به اختلال يادگيري و همتايان سالم. (دانلود)

31- بررسي تاثير آموزش مهارت‌هاي زندگي بر مهارت‌هاي شناختي، رفتاري، هيجاني و انگيزشي دانش‌آموزان با اختلال رياضي.(دانلود)

32- شيوع اختلال يادگيري رياضي در دوره ابتدايي. (دانلود)

33- نقش آموزش موسيقي در بهبود اختلال يادگيري رياضي. (دانلود)

34- مقايسه‌ي عناصر آزمون ترسيم درخت در كودكان 9-7 ساله‌ي مبتلا به اختلال نارسا‌خواني و كودكان عادي. (دانلود)

35-بررسي اثر آموزش زندگي خانوادگي در كاهش تنيدگي والدين مادران داراي كودكان اختلال يادگيري در خواندن و نوشتن. (دانلود)

36- مقايسه مهارت‌هاي حسي- حركتي دست كودكان بااختلال نوشتن و عادي 11-9 ساله. (دانلود)

37-  بررسي مقايسه اي نقش آگاهي صرفي در سرعت، صحت و درك خواندن كودكان نارسا‌خوان و عادي پايه دوم دبستان. (دانلود)

38- عملكرد حافظه كاري در كودكان مبتلا به ناتوانايي يادگيري رياضي. (دانلود)

39- اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر خودتوانمندسازي اجتماعي دانش آموزان پسر با اختلال رياضي. (دانلود)

40- اثر آموزش فراشناخت و روابط فضايي بر عملكرد رياضي كودكان دچار ناتوانايي يادگيري رياضي. (دانلود)

41- اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر بهبود خواندن، درك مطلب و سرعت خواندن دانش‌آموزان. (دانلود)

42- تاثير آموزش كاركردهاي اجرايي بر عملكرد نيمرخ اسيد وكسلر كودكان (حساب، رمزنويسي\ اطلاعات، حافظه‌ي عددي) در دانش‌آموزان اختلال يادگيري شهر شيراز. (دانلود)

43-مقايسه‌ي سبكهاي دلبستگي و شيوه‌هاي فرزندپروري مادران دانش آموزان عادي و دانش‌آموزان با اختلال يادگيري. (دانلود)

44- تاثير روش ايفاي نقش بر سازگاري اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان حسلب نارساي دبستاني در سال تحصيلي88-87 استان تهران. (دانلود)

45- شيوع ناتواني‌هاي يادگيري در دانش‌آموزان پايه‌ي اول و دوم ابتدايي استان چهارمحال و بختياري. (دانلود)

46- مقايسه‌ي نارسايي هيجاني و مهارت‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان داراي اختلال يادگيري و بهنجار. (دانلود)

47- اثربخشي توان‌بخشي شناختي بر كاركرد‌هاي اجرايي (حافظه‌ي كاري و توجه)و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان داراي اختلال يادگيري رياضي. (دانلود)

48- بررسي كارآمدي مراكز ناتواني‌هاي يادگيري استان اردبيل در بهبود علايم اختلال يادگيري دانش‌آموزان. (دانلود)

49-اثر بخشي برنامه‌ي تلفيقي رواني_آموزشي بر سبك تبيين بدبينانه‌ِ دانش‌آموزان با ناتواني‌هاي يادگيري. (دانلود)

50- اثر بخشي نوروفيدبك بر اختلال يادگيري همراه با اختلال نقص توجه/ بيش‌فعالي. (دانلود)

51- مقايسه عملكرد استروپ در دانش‌آموزان داراي اختلال يادگيري با دانش‌آموزان عادي. (دانلود)


   52- تاثیر آموزش نوروفیدبک بر  ادرااك بینایی دانش آموزان ابتدایی با اختلال یادگیري
ریاضی(دانلود)
53-بررسي اثر نوروفيدبك در درمان اختلال يادگيري درس رياضي كودكان
مقطع سوم ابتدايي(دانلود)

54-بررسي اثربخشي نرم افزار آموزشي يادگيري « حساب يار » 
رياضيات دانش آموزان حساب نارسا∗(دانلود)

 
55-بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر مهارت هاي شناختي، رفتاري، هيجاني و
انگيزشي دانش آموزان با اختلال رياضي(دانلود)

56-اثربخشی آموزش مهارت هاي زنذگي بر خودتوانمنذ سازي اجتماعي دانص آموزان پسر با
اختلال رياضي(دانلود)

57-تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ذهنی در کودکان مبتلا به اختلال ریاضی(دانلود)

58-اثربخشي آموزش برنامة فراشناخت پانورا و فيليپو بر بهبود عملكرد
حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دان شآموزان با نارسايي ويژه
در رياضي(دانلود)

59-بررسی اثر بخشی روشهای نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح اختلال یادگیری(دانلود)

 
60-شيوع اختلالات رياضي در دانش آموزان كلاس هاي دوم و چهارم ابتدايي
شهرستان اراك و راه هاي كاهش آن(دانلود)

61-
نقش عز ت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت از زندگي
دانش آموزان پسر داراي اختلال رياضي(دانلود)

62-تأثير روش خودآموزي بر عملكرد حل مسئله ي رياضي دانش آموزان اختلال
رياضي(دانلود)

63-مقايسه ي شايستگي اجتماعي و مولفههاي آن در دانشآموزان داراي ناتواني
يادگيري و دانشآموزان داراي پيشرفت تحصيلي پايين، متوسط و بالا(دانلود)

6
4-اثربخشي برنامه ي تلفيقي رواني - آموزشي بر سبك تبيين بدبينانه ي دانش آموزان
با ناتواني هاي يادگيري (دانلود)

70-مقايسه و تحليل خطا هاي نوشتاري در دانش آموزان پسر عادي و نارسا نويسدوره ي ابتدايي (دانلود)

71-پيش بيني كنند ههاي جمعيت شناختي اختلالات يادگيري در دانش آموزانمقطع ابتدايي استان گلستان(دانلود)

72-بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسشنام هي مشكلات يادگيري كلورادو(دانلود)

73-بررسي عوامل مؤثر بر مهار تهاي خوانانويسي دانش آموزان دوره ي ابتدايي
از ديدگاه معلمان(دانلود)

74-اثربخشي خودآموزي كلامي بر بهبود سازگاري اجتماعي دانش آموزان باناتواني هاي يادگيري(دانلود)
 
75-مقايسه ي سازگاري اجتماعي، هيجاني، تحصيلي و يادگيري خودتنظيمي دردانش آموزان با و بدون ناتواني يادگيري(دانلود)

76-تاثير آموزش بازي درماني مادران بر مشكلات رفتاري كودكان دارايناتواني هاي يادگيري(دانلود)

77-نقش عز ت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت از زندگيدانش آموزان پسر داراي اختلال رياضي(دانلود)

78-اثربخشي بازي هاي حركتي ريتميك (موزون) بر ميزان كاركردهاي اجراييكودكان با ناتوان يهاي يادگيري عصب روان شناختي تحولي پيش از دبستان(دانلود)

79-شيوع ناتواني هاي يادگيري در دانش آموزان پاي هي اول و دوم ابتدايياستان چهارمحال و بختياري(دانلود)

80-مقايسه ي نيم رخ حافظه و توجه دانش آموزان مبتلا به ناتوان يهاي يادگيريبا دانش آموزان عادي(دانلود)

81-تأثير آموزش راهبردهاي فراشناختي فعال تفكرمدارانه و خود نظارتي بردرك مطلب دانشآموزان با مشكلات خواندن(دانلود)

82-مقايسه ي عملكرد كودكان با و بدون اختلالات يادگيري در آزمون ديداري –حركتي بندرگشتالت(دانلود)

83-اثر مداخله هاي نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدايي(دانلود)

-84اثربخشى آموزش بازدارى پاسخ بر حافظه فعال دانش آموزان با اختلال نارسایى توجهی بیش فعالى(دانلود)

85-اثربخشی اموزش حا فظه فعال بر بهبود اختلال ریاضی(دانلود)


86-اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي بر حافظه، عملكرد خواندن و سرعت پردازش اطلاعات دانش آموزان نارساخوان(دانلود)

87-اثربخشي آموزش نرم افزار ان بك بر بهبود حافظه ي فعال دانش آموزان نارساخوان (دانلود)

88-اثر بخشي بازي درماني گروهي به شيوه ي شناختي رفتاري بر كاهش مشكلات رفتاري كودكان مبتلا به اختلال خواندن (دانلود)

89-
اثربخشی برنامه یارانه ای بر تقویت حافظه فعال کودکان نارسا خوان(دانلود)

90-اثربخشی تمرین رایامه ای بر عملکرد حافظه فعال دیاری فضایی دردانش آموزان با اختلال ریاضی(دانلود)

91-تاثیر راهبرد مرور ذهنی بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان نارساخوان(دانلود)

92-اثربخشي آموزش راهبردهاي حافظه ي فعال بر بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان(دانلود)

93-اثربخشي روش تصحيح نارساخواني ديويس بر عملكرد خواندن دانشآموزان پسر مبتلا به نارساخواني(دانلود)

94-تأثير آموزش كاركرد هاي اجرايي بر عملكرد رياضيات و خواندن دانش آموزان دبستاني با ناتوانيهاي يادگيري ويژه(دانلود)


95-تاثیر آموزش نوروفیدبک بر نوار مغزي و عملکرد تعادلی کودکان مبتلا به اختلال خواندن(دانلود)

96-بررسي تأثير آموزش آگاهي واج شناختي برعملكرد حلقۀ واج شناختي حافظه فعال دردانش آموزان داراي مشكلات خواندن (دانلود)

97-تأثیر آموزش بازيهاي رايانهاي بر عملکرد حافظه بینايي دانش آموزان نارساخوان(دانلود)

98-تأثیر آموزش حافظه کاري و روش سازماندهی بر بهبود عملکرد نوشتاري دانش آموزان با اختلال بیان نوشتاري(دانلود)

99-تأثیر آموزش حرکات و بازي هاي ریتمیک ایروبیک بر کارکردحافظۀ کوتاه مدت و حافظۀ شنیداري دانشآموزان مبتلا به اختلالات یادگیري(دانلود)

100-تأثير تمرين هاي مبتني بر بازسازي سيستم عصبي مركزي برسرعت و دقت نارساخواني نوع زبان شناختي(دانلود)

101-مقايسه تأثير روش هاي چندحسي فرنالد و ادراك ديداري فراستيگ بر اصلاح عملكرد خواندن دانش آموزان نارساخوان(دانلود)

102-مقایسه حافظه فعال بین دانش آموزان نارسا خوان و دانش آموزان عادی(دانلود)

103-مقايسه ي عملكرد حافظه ي فعال و نگهداري توجه دانش آموزان با و بدون ناتواني هاي يادگيري(دانلود)

104-اثربخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکرد اجرایی، بازداری پاسخ، حافظه کاری کودکان دچار نارسا خوانی و نقص کمبود توجه /بیش فعالی(دانلود)

105-اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختر دچار اختلال یادگیری(دانلود)

106-مقایسه رفتارهای کمک طلبی تحصیلی در دانش عادی با دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی(دانلود)

107-بررسی کارامدی مراکز ناتوانی یادگیری استان اردبیل در بهبود مشکلات یادگیری کودکان(دانلود)


108-بررسی مقدماتی الگوی ترسیم ساعت در دانش آموزان با و بدون نارسا خوانی تحولی(دانلود)

109-بررسی توان آزمون بندر گشتالت برای آمادگی ابتلا به اختلال خواندن دیکته در کودکان پیش دبستانی(دانلود)

110-مقایسه عملکرد استروب در دانش آموزان با اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی(دانلود)111-اثربخشی آموزش حافظه فعال در بهبود عملکرد دانش آموزانبا اختلال یادگیری ریاضی(دانلود)

112-حافظه کاری واج شناختی در کودکان ناروان طبیعی(دانلود)

113-مقایسه کنش های اجرایی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری املا (دانلود)


114-اثر آموزش فراشناخت وروابط فضایی بر عملکرد ریاضی در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی(دانلود)

115-اثربخشی آموزش های مهارتهای زندگی بر خود توانمند سازی اجتماعی دانش آموزان پسر با و بدون اختلال یادگیری(دانلود)

116-مقایسه اثربخشی آموزش کنش های اجرایی و بازی درمانی در بهبود حافظه کاری،نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان مبتلا به اختلال نارسایی در حساب(دانلود)


117-مقایسه توجه متمرکز در کودکان دچار ناتوانی یادگیری و عادی (دانلود)

118-حساسیت , ویژگی  و نقطه برش مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر کودکان در تشخیص اختلال یادگیری(دانلود)


119-شیوع اختلاال خواندن در دانش آموزان دبستانی (دانلود)

120-مهارتهای حل مسإله اجتماعی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری (دانلود)

121-تاثیر آموزش های فراشناختی فعال تفکر مدارانه و خودنظارتی بر درک مطلب کودکان دارای اختلال خواندن(دانلود)


122-بررسی مقایسه ای نقش آگاهی صرفی ،در سرعت ،صحت و درک خواندن کودکان نارسا خوان با عادی در پایه دوم (دانلود)

123-تفکر خلاق در دیسلکسیا (دانلود)


124-نقش پردازشگر کلمه همراه با راهبردهای خودپرسشی بر بهبود مشکلات املای دانش آموزان نارسا خوان (دانلود)
125-آموزش حل مسئله شناختی -اجتماعی بر بهبود روابط بین فردی ،تغییر رفتارهایاجتماعی و خود کارامدی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری (دانلود)

126-اختلال های یادگیری در ریاضیات (دانلود)

127-موسیقی و اختلال یادگیری ریاضی (دانلود)

128-نکته هایی کاربردی برای آموزش  اختلال یادگیری (دانلود)

129-نقش هنر درمانی در سازگاری اجتماعی،هیجانی ،تحصیلی در کودکان دارای اختلال یادگیری (دانلود)

130-درامدی بر طراحی بازی های آموزشی-رایانه ای با رویکرد زبانشناختی در حیطه اختلال یادگیری ویژه (دانلود )

131-وظایف والدین کودکان دارای اختلال یادگیری (دانلود)

132-کاربرد محیط مجازی برای کودکان دارای مشکل یادگیری (دانلود)

133-تحلیل رابطه بین اختلال یادگیری و اختلال زبان (دانلود)

134-