آزمون اختلال رفتاری
ویژه والدین

سوالات هرگز گاهی اغلب بیشتر
اوقات
1- از مدرسه جیم می شود ( در می رود )        
2- شبها در ساعاتی که نباید خارج از خانه می ماند.        
3- برای بدست آوردن بعضی چیزها یا در رفتن از قبول مسئولیت، دروغ می گوید.        
4- به دیگران زور می گوید، آنها را تهدید می کند یا از آنها کار می کشد.        
5- با دیگران دعوا و کتک کاری می کند.        
6- از خانه فرار کرده و شب را بیرون از خانه می ماند.        
7- وقتی دیگران متوجه نبودند چیزهائی را دزدیده است.        
8- چیزهای متعلق به دیگران را عمداً خراب کرده یا از بین برده است.        
9- عمداً چیزهائی را آتش زده یا آتش سوزی ایجاد کرده است.        
10- با استفاده از زور و خشونت جسمی چیزهائی را از دیگران ربوده است.        
11- بدون اجازه به خانه، ماشین، یا محل کسب دیگران وارد شده ( دستبرد زده ) است.        
12- در موقع دعوا با دیگران از سلاحهائی ( از قبیل چوب دستی، آجر، بطری و غیره ) استفاده نموده است.        
13- با حیوانات با بیرحمی و خشونت زیاد رفتار کرده یا
می کند.
       
14- با افراد دیگر با بیرحمی و خشونت زیاد رفتار کرده یا رفتار
می کند.
       
15- مسائل و روابط جنسی ذهنش را بخود مشغول داشته یا عملاً به فعالیتهای جنسی پرداخته است.        
بر