لینک رزومه متخصصان  
ادامه مطلب دکتر فرشته باعزت
متخصص روانشناسی کودک و نوجوان
ادامه مطلب علی اصغر غلامپور
کارشناس ارشد مشاوره خانواده
http://ldfb.ir/Page/36
ادامه مطلب بهزاد آذرنیوشان
 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی