معرفی روش های نوین برای بهبود مشكلات املا
 
 راهبردهای خود پرسشگری برای نوشتن املا ( باعزت و ایزدی فرد، 1388)

والدین عزیز برای بهبود مشکلات املای فرزندان تان از روش های معجزه آسای زیر استفاده کنید:

1) آیا این کلمه را بلدم؟

2) در این کلمه چند بخش شنیدم؟ (تعدادشان را بنویس)

3) من باید این کلمه را از حفظ بنویسم.

4) آیا تعداد بخش ها را درست شمردم؟

5) الف: اگر تعداد بخش ها را درست شمرده باشم به املای کدام بخش شک دارم؟ باید زیر آن بخش خط بکشم و سعی کنم دوباره کلمه را بنویسم.

خب، حالا یعنی این کلمه از نظر من درست نوشته شده است؟ اگر درست است نباید دیگر به آن دست بزنم. اگر هنوز به نظرم درست نمی رسد، باید زیر آن بخشی را که به آن مطمئن نیستم خط بکشم و سعی کنم آن را دوباره بنویسم.


5) ب: اگر تعداد بخش های کلمه را درست ننوشته باشم، باید دوباره این کلمه را در  ذهنم تکرار کنم. بخش جا افتاده را پیدا کنم. بعد دوباره به مرحله دوم برگردم.

6) وقتی دیکته را تمام کردم به خودم می گویم که دانش آموز خوبی هستم. تلاش زیادی کردم و املای کلمه را نوشتم.

برای اطلاعات بیشتر با مرکز فرشته تماس بگیرید.