دانشجویان گرامی برای دریافت مقاله بروی آن کلیک نمایید.

1-اثر آموزش کنش های اجرایی مبتنی بررایانه بر عملکرد اجرایی و نشانه های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (دانلود)

2.بررسي شيوع اختلال نارسايي توجه/بيش فعالي و همبودي آن با اختلا ل يادگيري در دانش آموزان دبستاني(دانلود)

3.فراتحليل مطالعات همه گيري شناسي اختلال نارسايي توجه/فزون كنشي(دانلود)

4شیوع اختلال بیش فعالی – کم توجهی در گروهی از دانشجویان(دانلود)

5.غفلت يكطرفه در كودكان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي(دانلود)


6.مقایسه پیش نوشتاری کودکان دچار اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی  و کودکان عادی (دانلود)

7.بررسی عوامل خطر ساز در ابتلا به اختلال بیش فعالی /کمبود توجه(دانلود)

8.تعییین اثر بخشی نوروفیدبک بر عملکرد هوشی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی /کمبود توجه (دانلود)

9.نیمرخ رشد زبان دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی(دانلود)

10.تاثیر خود آموزش دهی کلامی بر بهبود نشانه های بی توجهی در دانش 
اموزان بیش فعال /کمبود توجه (دانلود)