اجرای نرم افزار 

MAGIC

 افزایش هماهنگی چشم و دست ، افزایش حافظه دیداری ، افزایش حافظه شنیداری