هدف افزایش مهارتهای کلامی و زبان بدن

کاهش مشکلات رفتاری

 درمان ناخن جویدن

 ترس از تاریکی

انگشت مکیدن


پرخاشگری
 

شب ادراری