در نقاشی های کودکان می توان اطلاعات مناسبی از ویژگی های شخصیت کودکان ، توانایی های ذهنی ، ویژگی های عاطفی ، نا کامی ها ، فشارها ، تمایلات درونی کودک را از طریق نقاشی های او باز شناخت.

نقاشی ها قادرند راه های جدید نگریستن به دنیا ، خودتان و موقعیت و همچنین برای حل مشکلاتی که به تفکر انعطاف پذیر نیاز دارند و رهایی از دورهای باطل ،موثر است.